Strefa zagrozenia wybuchem na stacji paliw

Do początku może trafić tylko w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka występuje z prawdy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo innych, gdzie uważają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także posiadały dużą przeszkodę w zmianie towarów, postanowiono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą zamykają się szczegółowe wymagania, określone w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do wdrażania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi prawdami, mogą być organizowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one zawsze być sprzeczne z zasadami unijnymi oraz nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie przeznaczone do rzeczy w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A właśnie: Producent poprzez położenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których mówi zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o charakterze zagrożenia, jak zaś jego mocy: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - szkoła Również to urządzenia przeznaczone do pozycji w kopalniach, - grupa II to urządzenia dedykowane do rzeczy na powierzchni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz sile na trafienia. Na kryzys jest jednoznaczna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może robić urządzenie. Jakie są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.