Pyly nds

W przedsiębiorstwie, w jakim występują pyły, ciecze, gazy bądź te pary łatwopalne, a nie jest tam wyznaczony stref, jakie mogły stanowić zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie stref zagrożenia wybuchem.

Ponadto w pamięć paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i opiece z dnia 7 czerwca 2010 r. w istocie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U.10.109.719, zarówno w budynkach jak i także na bliskich terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne lub też gdzie mogą oglądać się mieszaniny mogące sprawić wybuch, przekłada się oceny zagrożenia wybuchem.W tej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W mieszkaniach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki jakie mogą zrobić wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem winnym być zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich należy wymienić między innymi:• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i osłona przed wybuchem.• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe - Klasyfikacja przestrzeni - Gazowe atmosfery wybuchowe.• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Opinia i Wydawanie .• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe - Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe - Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji alkoholi i par - Metody badań i informacje tabelaryczne”• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zabezpieczenia i prowadzenia baterii wtórnych..