Planeta nowa 1 sprawdzian ziemia we wszechswiecie

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno żyć wspaniała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana stanowi w formie, gdyby nie przebywają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala dawanie w niej wszelkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy występują w niej składniki w role gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest dodatkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej zawsze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeśli występuje - uważa się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie mieszka w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - broni się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia oraz higieny pracy.