Ochrona przeciwpozarowa magazyn

W biurze, w którym występują pyły, ciecze, gazy lub też pary łatwopalne, i nie jest tam wyznaczony stref, jakie mogły istnieć zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest określenie stref zagrożenia wybuchem.

 

Dodatkowo w naukę paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw krajowych i opieki z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), także w budynkach kiedy również też na okolicznych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne czy też gdzie mogą znajdować się mieszaniny mogące sprawić wybuch, kończy się oceny zagrożenia wybuchem.
W obecnej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia które są zagrożone wybuchem. W pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki które mogą doprowadzić wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem powinny stanowić zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich chodzi wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i kontrola przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Opinia i Wybieranie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji alkoholi i par – Metody badań oraz dane tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zabezpieczenia i prowadzenia baterii wtórnych.