Obowiazki pracodawcy a pfron

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z opcją wystąpienia w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie zaczynane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do zrealizowania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w tekście prawnym.

Explosion protection documents to list zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady stanowiska w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz wprowadza na pracodawcę szereg obowiązków, których wymaga dopełnić, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do:
– zapobiegania byciu się atmosfery zagrożonej wybuchem,
– zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze,
– ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę jedzenia oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w pomieszczeniu pracy wydzielić odpowiednie powierzchnie w strefy zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa spotkania w nich eksplozji.
Pracodawca jest zobligowany do dania minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w prawu. Dokument powinien być wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być ściśle oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia ewakuacji w formie, gdy dojdzie do zagrożenia.