Kategoria zagrozenia wybuchem mw1

krajalnica ma-ga

Aktualnie prawomocna dyrektywa ATEX 94/9/WE uchwalona przez Parlament Europejski i Radę w dniu 23 marca 1994 dotyczy zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w spraw urządzeń i sposobów ochronnych danych do gruntu w dziedzinach zagrożonych eksplozją. Uchwalenie dyrektywy ATEX było konieczna ze powodu na niezgodność wcześniejszych przepisów prawnych wchodzących w nowych państwach UE. Aczkolwiek omawiana dyrektywa ATEX niestety nie była ważną klasą ujednolicenia ochrony przeciwwybuchowej w krajach Unii Europejskiej, albowiem od mało dwóch dekad obowiązywało kilka dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego swobody obrotu towarami ujętymi dziś w dyrektywie ATEX 94/9/WE.

Rzeczona dyrektywa ATEX 94/9/WE od 1 lipca 2003 roku ma jedne obligatoryjne rozporządzenie wzięte we jakichkolwiek państwach Unii Europejskiej, które dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w powierzchniach zagrożonych eksplozją. Wraz z dniem dostania w działanie dyrektywy ATEX 94/9/WE stare rozporządzenia omawiające to toż zagadnienie oraz odpowiednie przepisy krajowe obowiązujące jeszcze w wszystkiej Wspólnocie Europejskiej zostały unieważnione. To jedyne stanie się wraz z dniem 20 kwietnia 2016 roku, kiedy ten przepis zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.

W dniu 26 lutego 2014 roku stała uznana dyrektywa ATEX Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w historii harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich uzyskujących się do urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w sferze potencjalnie wybuchowej. Potrzebuje ona zostać wdrożona we jakichkolwiek krajach Wspólnoty Europejskiej do 20 kwietnia 2016 roku. Jak już zostało powiedziane, dyrektywa ATEX ma zastosowanie do sprzętów i systemów ochronnych dedykowanych do użycia w znaczeniach zagrożonych ewentualną eksplozją. Poniżej znajduje się natomiast odnośnik do historii najnowszej możliwości dyrektywy ATEX :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ATEX 2014/34/UE